شکستن مرزها - دانش سیاره ما

از {{model.count}}
95,000
76,000 تومان
20%
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
  • {{value}}
کمی صبر کنید...

نشر هوانورد  -  تالیف: یوهان روکستروم، اوون گافنی  -  ترجمه: محمد رزازان  -   چاپ اول 1400   -   280 صفحه - قطع وزیری  -  جلد شومیز  -  تحریر تک رنگ - تصاویر رنگی -  شابک: 9786227590272

دانلود کنید:

b2003 S.pdf

خـوب، فقـط تصـور کنیـد کـه امـروزه چـه تعـداد سیاسـتمدار برجسـته، روزنامـه، تلویزیـون، چهـره سرشــناس، ســلبریتی و افــراد تأثیرگــذار در جهــان وجــود دارنــد. تصــور کنیــد اگــر تعــداد کمــی از آنهــا شــروع بــه تبلیــغ و معرفــی بحــران آب و هوایــی) اقلیمــی (ماننــد بحــران کنونــی کننــد، چـه خواهـد شـد. تصـور کنیـد ایـن اطلاعـات تـا بـه کجـا پخـش خواهـد گردیـد. تصـور کنیـد میلیونهـا نفـر از مـردم عـادی مثـل مـن و شـما واقعـا از آنچـه در مقابـل مـا قـراردارد آگاه شــوند. ســپس همه چیــز یــک شــبه تغییــر میکنــد. مــا هنــوز هــم میتوانیــم ایــن کار را انجـام دهیـم، امـا بـه شـرطی کـه حقیقـت را بیـان کنیـم. مــردم غالبــا از مــن میپرســند آیــا می تــوان کاری انجــام داد کــه واقعــا در ایــن بحــران تفاوتــی ایجـاد کنـد و اگـر چنیـن اسـت، آن کار چیسـت؟ پاسـخ مـن همیشـه ایـن اسـت: تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت خودتـان را آگاه نـگاه داریـد و آمـوزش دهیـد و سـپس ایـن آگاهـی را بـه دیگـران نیــز انتقــال دهیــد؛ زیــرا هنگامی کــه معنــای کامــل و پیامدهــای واقعــی وضعیــت کنونی مــان را درک کردیـد، آنـگاه خواهیـد دانسـت کـه بایـد چـه کار کنیـد. امیـد مـا بـه حقایـق و اطلاعاتـی اسـت کـه بهتریـن دانـش موجـود را تشـکیل میدهنـد و ایـن دانـش میتوانـد به سـرعت و به انـدازه کافـی گسـترش یابـد. آنجاسـت کـه وارد داسـتان خواهیـد شـد و خوانـدن ایـن کتـاب کمـک شـایانی بـه شـما در ایـن زمینـه خواهـد کـرد.

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...