براساس جداول و نمودارهای آماری پروازها در فروردین 1400 میزان نشست و برخاست هواپیماها در کشور نسبت به فروردین 1399 میزان 100 درصد افزایش داشته است. 

در فروردین امسال اعزام و پذیرش مسافر نیز نسبت به فروردین سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است. 

در ماه مذکور، ارسال و پذیرش بار و پست نسبت به فروردین 99 میزان 100 درصد افزایش داشته است. 

در مجموع 52 فرودگاه کشور در فروردین 1400 میزان نشست و برخاست هواپیماها 25 هزار و 271 فروند بود که این رقم در فروردین 99، عدد 9 هزار و 478 پرواز بود.

فروردین امسال یک‌میلیون و 923 هزار و 526 نفر اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه‌ها انجام شد که این رقم در سال 99، عدد 767 هزار و 208 نفر بود. 

در ماه مورد مطالعه در 52 فرودگاه کشور 19 میلیون و 436 هزار و 687 کیلوگرم ارسال و پذیرش بار و پست انجام شد که این رقم در فروردین 99 عدد 6 میلیون و 601 هزار و 47 کیلوگرم بود.

* سهم 33 درصدی مهرآباد در پروازها

در فروردین 1400 ‌سهم نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه‌های کشور نیز مشخص شده است که فرودگاه مهرآباد با حدود 33 درصد، آمار بیشترین نشست و برخاست را بین فرودگاه‌های کشور به خود اختصاص داده است.

‌پس از مهرآباد، فرودگاه مشهد با 11.68 درصد و فرودگاه کیش با 10.25 درصد بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده‌اند. 

در این ایام نشست و برخاست هواپیماها با عدد 9 هزار و 511 فروند به مهرآباد اختصاص یافت و پس از آن فرودگاه‌های مشهد و شیراز با جابجایی به ترتیب 311 هزار و 716 مسافر و 143 هزار و 833 مسافر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 

  در فروردین 1400 پروازهای عبوری نیز نسبت به فروردین سال قبل 100 درصد افزایش داشته است. 

 در فروردین 1400 تعداد 11 هزار و 426 پرواز عبوری از فضای کشور انجام شد، در حالی که در فروردین 99 میزان پروازهای عبوری از فضای کشور 5 هزار و 162 پرواز بود و در اسفند 99 این رقم 10 هزار و 95 پرواز بود.

منبع: فارس