تانک هویزر روسی تانک روسی تانک اوکراینی جنگ اوکراین روسبه اوکراین

۱۴ نوع هوویتزر اوکراین برای کوبیدن مواضع نیروهای روسی؛ مزیت یا دردسر؟

/post-424

توپخانه به مرگبارترین و پرکارترین سلاح اوکراین علیه روسیه تبدیل شده است. یکی از دلایل این امر این است که ارتش اوکراین توانسته بیش از ده ها نوع توپخانه غربی را در زرادخانه ی پیش از جنگ خود متشکل از آتشبارهای دوران شوروی ادغام کند.