برای هزاران سال، قوانینی برای کنترل انواعی از سلاح ها در نبردها وجود داشته است، برای مثال، در دوران یونان باستان استفاده از زهر و سم در نبردهای نظامی ممنوع بود. اما تا قرن نوزدهم، هیچ توافق بین المللی برای عدم استفاده از سلاح های ممنوعه در جنگ ها وجود نداشت. در این قرن بود که توافقات بین المللی برای کنترل قانونی انواعی از سلاح ها که استفاده از آن ها در جنگ ها مجاز یا ممنوع بود صورت گرفت. معاهده سلاح های متعارف خاص سازمان ملل (CCW) استفاده از یک سری سلاح ها را در نبردها در سراسر جهان ممنوع کرده است.

What Weapons are Banned or Restricted in War?

CCW که با نام معاهده سلاح های غیرانسانی نیز شناخته می شود یک توافق بین المللی است که استفاده از سلاح هایی که به شکلی غیرضروری غیر انسانی و به شدت بیرحمانه هستند را ممنوع می کند. در حال حاضر ۱۲۵ کشور جهان این معاهده را پذیرفته اند.

What Weapons are Banned or Restricted in War?

در این معاهده، پنج پروتکل وجود دارد که استفاده از سلاح های زیر را ممنوع یا محدود می کند:

ترکش های غیرقابل شناسایی: سلاح هایی که به طور ویژه برای تکه تکه شدن و تبدیل شدن به قطعات بسیار ریز طراحی شده اند و در بدن انسان قابل شناسایی و پیدا کردن نیستند. امثال آن ها شامل گلوله های ترکشی یا پرتابه هایی که با خرده شیشه پر می شوند.

مین ها، تله های انفجاری و دیگر ابزارهای مشابه: این بخش شامل مین های ضد نفر است که مین هایی طراحی شده برای انسان ها و نه تانک ها هستند.

سلاح های آتش زا: سلاح هایی که آتش زا هستند برای استفاده روی مناطق مسکونی یا مناطق جنگلی مجاز نیستند.

لیزرهای کور کننده: سلاح های لیزری که به طور ویژه برای کور کردن دائمی افراد طراحی شده اند.

بقایای انفجاری جنگ: طرفین جنگ که از بمب های خوشه ای در نبردها استفاده می کنند باید در پاکسازی بقایای منفجر شده کمک کنند.

What Weapons are Banned or Restricted in War?

لازم به ذکر است که بر اساس این معاهده، استفاده از بمب های خوشه ای به طور کامل منع نشده است. اما استفاده و تولید آن ها بر اساس قوانین متفاوتی که با نام معاهده مهمات های خوشه ای (CCM) ممنوع شده است. در  حال حاضر، CCW ضمانت اجرایی یا سیستم هایی برای بررسی هرگونه نقض کردن آن ندارد.


معاهده سلاح های شیمیایی

دیگر معاهده بین المللی که با هدف محدود کردن استفاده از سلاح های غیرضروری خطرناک تشکیل شده، معاهده سلاح های شیمیایی (CWC) است که تولید، خرید، انبار کردن و اسفتاده از سلاح های شیمیایی توسط کشورها را ممنوع می کند. ۱۹۳ کشور این معاهده را امضا کرده اند و اسراییل نیز اگر چه آن را امضا کرده اما هنوز پیوستن خود به این معاهده را به طور رسمی اعلام نکرده است.

What Weapons are Banned or Restricted in War?


هوش مصنوعی در سلاح ها و جنگ ها

در طی چند دهه اخیر، پروتکل ها و محدودیت های خاصی در معاهده CCW بر اساس تغییرات اجتماعی یا تکنولوژیکی اصلاح یا تغییر کرده است. از این رو در شرایطی که سلاح های نظامی به بهبود ادامه داده و تکنولوژی هایی مانند پهپادهای تجاری رایج تر می شوند، قانونگذاری مناسب مناسب در مورد استفاده از پهپادها در جنگ ها ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر هیچ قانونگذاری بین المللی در مورد ممنوعیت استفاده از پهپادها در جنگ ها وجود ندارد. اما چندین کمپانی دفاعی بین المللی در حال افزایش تلاش های خود برای پیدا کردن راه هایی برای محدود کردن این تکنولوژی های نظامی جدید هستند. در واقع، بازار قابل توجه پهپادهای تهاجمی و سیستم های ردیابی در سراسر جهان بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارزش دارد که بیش از پیش لزوم قانونگذاری در این زمینه را آشکار می سازد.